پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧


eL SoMbRío DeS†iNo

زندگی من،
رویای شیرینی است
به داغیِ شهابم
که از بغضِ قرمزِ آسمان
ذره‌ذره فرو میریزد.
که سرانجامش،
گودالی عمیق است
بردلِ ...
آه ...

shooting star

    [ CoMMeN† ]


>