سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧


FiliZ FiliZ HaReleNdiM DağlaRa uyMak içiN

پدر

پول

عشق

کودک

زندگی ...

سخن پایان::

میشه بازدیوونه تر شد / میشه با تو دربدر شد /میشه هم قد ستاره / از شب تو با خبر شد

    [ CoMMeN† ]


>