جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧


BeBeR a la SaluD De Mi aMoR

به سلامتی درختِ پربارِ طراوت،

چشمِ زلالِ مهتاب

و رقص ستارهء گسسته از دنیا.

به سلامتی وسعتِ اوجِ نگاه،

درکِ فریادِ نفس

و دستِ لطیفِ سکوت.

به سلامتی عشق و بوسهء ناب،

پیچشِ نتهای غزل

و پروازِ حریقِ حقیقت.

    [ CoMMeN† ]


>