یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧


SnoWiNG

عشق، برف و بوران و سرما و 3 ساعت تو راه بندون موندن و نمیشناسه ...

تو پاکتر از دونه های برفی هستی که هنوز رو زمین ننشستن. تو همیشه تو آسمون جاودانه ای، هدیه آسمونی ِمن.


    [ CoMMeN† ]


>