پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸


پاییز

در آرامشِ
مستانه شبهای پر از پاییز

رقص سرمای
نوظهور

در سفیدی
دیوارها

جلوه ای
نگران رقم میزند.

و من به
فرداهای دورِ دیروز

رنگی تازه
میبخشم

تا در
تولد لحظه ها
زیباترین ستاره ها باشند.

    [ CoMMeN† ]


>