چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸


وقتی زل زد تو چشای زندگی ...


تو گلوش یه جمله دست و پا می زد


جمله ای که دم آخر نیومدحرفی که تا پشت حنجره رسید


ولی مرد و نفسش در نیومد...

    [ CoMMeN† ]


>