جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩


جهنم

تمام زندگیم را بخشیدم

به بهشت دروغینی که دردناکتر

سوزناکتر

و

نفرت بار تراز هر جهنمی است

...

    [ CoMMeN† ]


>