دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥


FLaSH BaCk

میان سنگهای کبودینِ ته رود،

بدنبال سایه خود میگشت،

ماهی سیاه کوچولو .

    [ CoMMeN† ]


>