Takin' BaCK MY LiFe

کلیشه: مرد، ملقب به حاجی، معروف به متدین، قسمتِ تحتانیِ زنی چاق را وزن میکند.
زن، در تنهاییِ نبودِ عشقش، با همسرِ جدید ماه عسل میرود.
مرد، ساعتها در گوشه ای از خیابان، نشسته بر سکویی، ماشین ها را مینگرد.
زن، در نبودِ همسر، ساعتی به خانه همخوابه سابقش میرود.
مرد، زنها را دوست دارد که برایش برقصند.


پرسش:
هر ساله جوایز متعددی، به بازیگرانِ مطرح تعلق میگیرد. پس چرا هرروزه، جوایز متعددی به آدمها برای ایفاینقشهایشان داده نمیشود؟


تجزیه تحلیل:
زندگی در معنای واقعی، اینست که انسان، در هر لحظه چیزی جدید یاد بگیرد، بفهمد، درک کند، آن مقدار که عمر کفاف میکند، به اکثر نقاط دنیا سفر کند، تمدنها، تاریخ ها، آدمها، غذاها، سرگرمی ها،... را به چشم خود ببیند و حس کند. و حتی به ایستگاه فضایی سفر کند، و زمینِ زندگیش را از دوردستهای جهان ناظر باشد.
اما ازآنجا که تمام اینها، مستلزم هزینه گزافیست، و تنها عده خاصی به آن نائل میشوند، پس واضح است که اکثریت مردم تنها فکر میکنند که در حالِ زندگی کردن هستند.

/ 0 نظر / 13 بازدید