این روزها

¦₪₰این روزها، عقل مردها، در پایین تنه و بالا تنه تمام زنهای دیگریست، و زنها احساسشان تنها در پول و فلان جای یک مرد از نوع بالاست.


¦₪₰ این روزها، هیچ کرسی ای باقی نمانده، تا سردیِ هوا جبران شود.و جیب، تنها راه گرم کردنِ دستانِ سرد است.

¦₪₰ این روزها، پول ها زیادتر شدند.
و باغچه ها، درختان، گلها، نابود میشوند، تا آدمها پولدارتر شوند.
¦₪₰ این روزها، هیچ هنری اصیل نیست.
و مردم، از عظمتِ شاخه ای گل ، هیچ نمیدانند.
¦₪₰ این روزها، سادگی، صداقت، آزادگی از بطنِ آدمها پاک شده.
و جوابِ تمامِ اینها، صد درصد پلیدیست.
¦₪₰ این روزها، هیچ اشکی، حقیقی نیست. و حقیقتِ اشکهای واقعی را، هیچ دلی پذیرا نیست.


این روزها ...
/ 0 نظر / 19 بازدید