123

... M' aGaPaei

گلبرگها میریزند،

باغ دگرگون میشود و پرنده ...

تنها

میمیرد .

خاکسترِ آتشِ دیشب

در نسیمِ سردِ بهاری میرقصد

و ترانه

به زخمِ عزلتِ زندگی

رنگی تازه میدهد ...

رنگها تمام میشوند،

قلم میشکند،

و نقاشی شکل میگیرد.

روزها از پی هم میگذرند

و نهالِ بودن قد میکشد.

و ماه ...

ماه در زشتی خود

زیباترین است

و در اوجِ خود

تنها ترین.

سنگِ ماه

لقبِ ماه

تعبیرِ ماه

و اینک ...

سرنوشتِ ماه ...

سربلند باش و مغرور و قوی

و به نواختن ادامه بده .

در بندِ آزادی بخند و بخندان

و اشکهای دلتنگی را

به لبخند پیوند بزن...

سخن پایان::

...Na 'kseReS MoNaha PoSo MoY 'heiS leiPSei

/ 0 نظر / 17 بازدید