123

زن ، عشق میکارد و کینه درو میکند.

این نوشته ، امروز به دستم رسید : شما چقدر باهاش موافقید؟؟

 

زن ، عشق میکارد و کینهدرو میکند.

 

دیه اش نصف دیه توست.

و مجازات زنایش با تو برابر است.

میتواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن 4 همسر هستی.

برای ازدواجش _ در هر سنی _ اجازه ولی لازم است و تو هر زمان بخواهی _ به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج کنی.

در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو ....

او کتک میخورد و تو محاکمه نمیشوی.

او می زاید و تو برای نوزادش نام انتخاب میکنی.

او درد میکشد و تو خواب حوریان بهشتی را میبینی.

او مادر میشود ، همه جا میپرسند: نام پدر؟؟

و هر روز:

او متولد میشود، هاشق میشود ، مادر میشود ، پیر میشود ، و بعد میمیرد.

و قرنهاست که او :

عشق میکارد و کینه درو میکند.

چرا که :

در چین و شیارهای صورت مردش به جای گذشت زمان، جوانی بر باد رفته اش را میبیند.

و در قدمهای لرزان مردش ، گامهای شتابزده جوانی برای رفتن.

و دردهای منقطع قلب مرد ، سینه ای را به یاد او می آورد که تهی از دل بوده.

و پیری مرد ، رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده میکند.

و اینها همه ،

کینه است که کاشته میشود در قلب مالامال از درد او و....

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید