ObsCuRe


*
زن زیبایی آمد لب رود،آب را گل نکنیم : روی زیبا دو برابر شده است .


*
شاید، تنها طریقت، خیال رها باشد و گوشِ پر از مزمزهء نادانی.


* سال میگذرد، روز شب را میدمد ، نیاز دوچندان میگردد و نبض... همچنان میرقصد.

/ 0 نظر / 4 بازدید