123

The Day †ha† NeveR CoMes

 

در خیابانهای مردهء شهر

عطشِ رخنهء جاودانه

در گلو میخشکد.

آه، فریاد است

و اشک

خنده کنان

بر لبها بوسه میزند...

در ناکجایِ جهانِ بیکران،

بخواب آرام

رویای آسمانِ همیشه بارانیِ زندگی...

/ 0 نظر / 19 بازدید